නිවසේ වායු විෂබීජ නාශක

  • Qianqin Low Noise PM2.5 Smart Monitoring Commercial Uvc Air Purifier

    Qianqin Low Noise PM2.5 Smart Monitoring Commercial Uvc Air Purifier

    මෙම අයිතම විස්තරයේ පසුබිම:

    අපි මෙම අයිතමය 2019 අවසානයේ දී covid-19 සිදු වූ විට අපගේ පාරිභෝගිකයින්ගේ ඉල්ලීමට අනුව වායු පිරිසිදු කිරීමේ කර්මාන්තයේ අත්දැකීම් මත පදනම්ව සංවර්ධනය කළෙමු.